Regulament tombola Spring/Summer 2023

REGULAMENTUL TOMBOLEI “Spring/Summer 2023” organizată de CATO România, exclusiv online, în perioada 05.05.2023 - 31.05.2023

Art. 1 – OBIECTUL

1.1. Scopul Tombolei („Tombola”) este promovarea articolelor vestimentare CATO România în rândul clienţilor. Participarea la concurs presupune acceptarea integrală a regulilor şi condiţiilor Loteriei publicitare (descrise mai jos).

1.2. Tombola se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului expres pentru participare. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – ORGANIZATORUL

CAMI-CLOD IMPEX S.R.L. (denumită în continuare „CATO”), cu sediul social în Brașov, strada Mureșului nr. 5, bl. E25, sc. B, ap. 11, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/771/1999, cod de înregistrare fiscală RO 12154534, reprezentată legal prin Stupariu Cristian – Administrator, organizează în România o campanie de promovare de tip loterie publicitara denumita „Tombola”.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Tombolei

3.1. Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Tombolei, în format electronic, pe site-ul www.cato.ro – Regulament Tombola SS23

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Tombola poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Tombolei cu înștiințarea publicului. Orice eventuale modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor publicate pe site-ul www.cato.ro

3.4. Participanților le revine obligatia de a parcurge modificările, cât timp acestea sunt afișate pe pagina de internet menționată. Organizatorul nu va face alte demersuri de informare in afara de afisare pe pagina mentionată.

 

Art. 4 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL TOMBOLEI

Tombola este organizată și se va desfășura după cum urmează :

- tombola va avea loc în intervalul 05 mai – 31 mai 2023, și se va desfășura exclusiv online.

Art. 5 DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Pot participa la Tombolă numai persoanele fizice, („Participanții”) cu domiciliul de reședință în România

5.2. Participarea la tombolă se va putea face de către orice client care plasează o comandă de peste 250 lei în magazinul online www.cato.ro . – înscrierea se va face automat, cu numărul de comandă.

5.3. Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

angajații organizatorului sau rudele acestora în linie directă până la gradul IV;

angajații oricăror companii colaboratoare ale organizatorului implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Tombolei sau rudele acestora în linie directă până la gradul IV;

5.4. Participanții au dreptul să participe la tombolă cu mai multe comenzi unice.

5.5. Prin participarea la Tombola participantii își dau acordul expres ca Organizatorul sa folosească datele personale în scopul îndeplinirii obligatiei de a face publici castigatorii. Astfel numele și prenumele celor desemnați câștigători vor fi publicate pe site-ul oficial CATO

5.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă sau eronată furnizată de Participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

5.7. Prin înscrierea în Tombolă, Participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile prezentului regulament și că le acceptă.

5.8. O persoană fizică poate fi desemnată câștigătoare o singură dată.

Art. 6 – MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL TOMBOLEI

6.1. Modalitatea de desemnare a câștigătorului:

            6.1.1. Va fi extras un singur câștigător pentru Tombolă, din toți participanții însriși conform condițiilor prevăzute la art. 5.

            6.1.2. Extragerea se va face prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro

            6.1.3. Reprezentanții CATO vor verifica înaintea de anunțarea câștigătorului ca acesta să fi respectat prezentul Regulament.

            6.1.4. Participantul desemnat câștigător de către CATO va beneficia de premiile menționate la art. 7.1 prin ridicarea personală din unul din magazinele CATO de pe teritoriul țării sau să primească premiul prin curier, fără taxe adiționale.

            6.1.5. Extragerea și anunțarea câștigătorului pentru TOMBOLĂ va avea loc în data de 20.06.2023 prin utilizarea platformei www.tragerilasorti.ro. Anunțarea câștigătorului se va realiza prin contactarea acestuia prin telefon/email în vederea confirmării adresei poștale pentru livrarea premiului câștigat în urma extragerii.

 

6.2. La deliberarea descrisă la punctul 6.1.1 se vor extrage suplimentar câte 10 câștigători de rezervă la tombolă, în eventualitatea în care vreunul din câștigătorii desemnați conform procedurii de mai sus nu poate fi validat din motive care nu aparțin Organizatorului (imposibilitatea contactării câștigătorului, invalidare, nerespectarea termenelor prevăzute mai sus sau orice alte motive care constituie o încălcare a prezentului Regulament). Dacă va fi cazul, câștigătorii de rezervă vor fi desemnati în ordinea clasificării lor, respectându-se aceeași procedură de validare.

 

6.3. În cazul în care vreunul dintre participanții desemnați castigător nu îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul prezentului Regulament, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida pe participantul respective, urmând ca premiul să nu îi mai fie acordat.

 

6.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei loterii publicitare sau a brandului CATO.

 

Art. 7. – PREMII

 

7.1. Este acordat un premiu la alegerea câștigătorului, acesta având posibilitatea de a opta între un Apple Watch Seria 8 GPS 45mm sau Apple Watch Seria 8 GPS 41mm ( orice culoare disponibilă). Valoarea comercială totală a premiului este de maxim 2.499RON

7.2. CATO își rezervă dreptul de a înlocui premiile prevăzute inițial cu alte premii cu o valoare și caracteristici echivalente, neputându-se formula niciun fel de reclamații în acest sens.

7.3. Câștigatorul nu poate pretinde contravaloarea, rambursarea sau schimbarea premiului în nicio situație

7.4. Câștigatorii își pierd dreptul de a primi premiul în cazul în care oferă informații false

7.5. Impozitul aferent premiilor este suportat de către CATO.

 

 

Art. 8 – INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR

 

8.1. Câștigatorul intră în posesia premiului după trecerea celor 14 zile calendaristice de la primirea ultimei comenzi în cadrul tombolei, pentru a evita înscrieri frauduloase (înscriere și ulterior retur al comenzii de înscriere). Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător, conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

 

8.2. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

 

 

Art. 9 – TAXE ȘI IMPOZITE

 

9.1. Daca va fi cazul Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

9.2. În cazul câştigătorilor de altă cetăţenie, dar cu resedinta in Romania, obligaţia de a vira impozitul către autoritatea competentă revine Organizatorului, în cazul existenţei unei convenţii de evitare a dublei impunere între România şi statul de origine al câştigătorului, Câştigătorul fiind obligat la a-şi da concursul în a furniza toate documentele necesare solicitate de către Organizator, refuzul acestuia in acest scop dand dreptul Organizatorului de a refuza acordarea premiului.

 

Art. 10 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

10.1. Prelucrarea datelor personale se realizeaza cu scopul de a acorda posibilitatea de a raspunde invitatiei de participa la tombolă si de a fi desemnat castigator iar ulterior pentru acceptarea si intrarea in posesie a premiului. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată în mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevăzute de legislația specifică, în vederea participării la această campanie, validării câștigătorilor și atribuirii premiilor si în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce-i revin Organizatorului (CAMI-CLOD IMPEX S.R.L. legat de acordarea premiilor castigatorilor si evidenta financiar-contabila aferenta inmanarii premiilor. Datele castigatorilor vor fi stocate pe perioada impusa de lege pentru pastrarea documentelor justificativ contabile cu respectarea confidențialității și a legii privind arhivarea, în scopul dovedirii în fața autorităților fiscale române a îndeplinirii obligațiilor legale.

 

10.2. Organizatorul se obligă ca datele personale - altele decat cele publicate de participanti pe conturile de socializare si care astfel sunt vizibile publicului larg - să nu fie dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților/prepușilor săi și a partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Tombolă.

 

10.3. Prin înscrierea la această Tombolă, participanții sunt de acord în mod expres cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele si prenumele să fie făcute publice.

 

10.4. CAMI-CLOD IMPEX S.R.L. se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ale Participanților, stocate pe durata Loteriei publicitare și ulterior acesteia. Acestea se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Loterie și să le utilizeze conform legislației în vigoare. CATO nu va fi tinut responsabil de nici una din datele furnizate de catre participanti in etichetarea persoanelor din cadrul comentariilor la Loterie, persoanele indicate putand sa acceseze optiunea de neetichetare pusa la dispozitie de platforma de socializare. 

 

10.5. Participanților la Loterie le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date astfel:

Dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si in acest caz afirmativ, acces la datele respective;

Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu character personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii in conditiile prevazute de prevederile legale aplicabile;

Dreptul de a depune o plangere in fara unei autoritati de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil la adresa shop@cato.ro și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a trata cu seriozitate sesizarea si a rezolva aspectele sesizate. Dvs. aveti si dreptul de a va adresa instantei.

Dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Datele pot fi dezvaluite exclusiv unor destinatari care sunt furnizori ai Organizatorului, cum ar fi curierul care livreaza premiul, auditori etc.

 

10.6. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, CAMI-CLOD IMPEX S.R.L. va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la prezentul articol. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși în Tombolă vor trimite Societății CAMI-CLOD IMPEX S.R.L. pe adresa din Brașov, strada Mureșului nr. 5, bl. E25, sc. B, ap. 11 o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. In cazul in care se va solicita stergerea datelor pe perioada de desfasurare a campaniei, Organizatorul va analiza daca poate da curs cererii in integralitate sau partial, avand in vedere obligatiile legale ce ii revin cu privire la pastrarea datelor.

Organizatorul va putea sa refuze stergera datelor participantilor in masura in care exista alte prevederi legale care impun mentinerea lor in vederea indeplinirii de catre Organizator a unor obligatii legale.

 

Art. 11 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității participării în cadrul acestei Loterii publicitare, decizia comisiei Organizatorului este definitivă.

11.3. Răspunsul Organizatorului va fi trimis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei.

11.4. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru erorile din datele de identificare, etc. furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător.

11.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

11.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii de curierat etc.

11.7. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire/dovezii de primire a premiului conform unui inscris semnat catre societatea de curierat/posta, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

11.8. Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la competiție, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita, nu vor fi avute in vedere de catre Oganizator.

11.9. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al competiției sau a altor schimbări legate de implementarea competiției. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiţiei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil).

11.10. Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu invocat de o terță persoană decurgând sau în legătură cu drepturi de autor și/sau orice alte pretenții asupra

raspunsurile postate de către participanți pentru înscrierea în concurs, răspunderea în cazul unui astfel de litigiu revenind exclusiv participanților la concurs.

 

Art. 12. RECLAMAȚII

12.1. Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea Loteriei publicitare trebuie trimisă societăţii CATO la adresa indicată în art. 1, în cel mult 1 luna de la publicarea câştigătorilor.

12.2. Reclamaţia va fi analizată de CATO în termen de 7 zile de la primire.

12.3. Răspunsul va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei.

12.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor de telecomunicații, servere, interfețe, browsere web sau platforme de socializare.

 

Art. 13 – ALTE CLAUZE

13.1. Deciziile Organizatorului privind Tombola sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

13.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Tombolei.

13.4. Participarea la Tombolă implică acordul Participantilor câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator pe pagina web www.cato.ro  și pe conturile oficiale de social media.

Mai 2023

Update: Din motive tehnice privind securitatea bazei de date a site-ului, ne simțim nevoiți să suspendăm pe o perioadă nedeterminată extragerea câștigătorului la tombola din luna mai. Ne pare rău pentru neplăcerile create și o să revenim cu vești când remediem problemele.

CAMI-CLOD IMPEX S.R.L.